Contact Us

Add:No.18 Wangzhuang Road,HaiDian District, Beijing, China

Tel:(8610)-62322288

Fax:(8610)-62311142

P.C:100083

Website:www.xijiao-hotel.com.cn


查看大图